M.J.M. (Maurice) Hendrikx – Mondzorg Presikhaaf – Arnhem