N.B. (Nico) Logtenberg – Mondzorg Presikhaaf – Arnhem